Donation (Only to Support us)

Samstag, 16. Mai 2015

Asaki


tentei [Album] (30.01.2013)
01 - chiru wo fumi nokoru wo aogu 
02 - ten niwa
03 - sakana koori ni nobori you yohite
04 - ai nokatachi shiawase nokatachi
05 - tsubame
06 - konohito shirimasenka
07 - shita kiri nen nen
08 - mahoroba kyou
09 - iki sugi te nochini
10 - hoshifurino hate kyokutou shi ki yori
11 - kyo kari kyo kari toshite keshikarazu
12 - sono iwaku kyou soto betsu tsutawo shite
13 - iki tekoso
14 - shiroki wo mawari kuroki no meguri
15 - kokorinotsuki

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen